• Domů
 • Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

 • 21. 3. 2024

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také i jen „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem serveru společností Realitka na Podíly s.r.o., se sídlem Opletalova 1603/57 Praha 1 110 00, IČO: 21212121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 398336/MSPH a uživatelem/zadavatelem inzerce a reklamy umístěné na serveru realitkanapodily.cz (dále také i jen „Uživatel“).

Společnost Realitka na Podíly s.r.o. je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru realitkanapodily.cz, dostupného na internetové adrese https://www.realitkanapodily.cz.

II. Poskytované služby 

Realitka na Podíly s.r.o. nabízí na serveru realitkanapodily.cz zejména následující služby, které si může uživatel objednat a/nebo zajistit (dále také i jen „Služby“):

 • inzerce nemovité věci/spoluvlastnického podílu; 
 • komunikace s dalšími uživateli serveru realitkanapodily.cz, a to zejména ve věci prodeje spoluvlastnického podílu na nemovité věci či nemovité věci;
 • registrace a vedení účtu na realitkanapodily.cz; 
 • odkup nemovité věci/spoluvlastnického podílu osobou ze skupiny realitkanapodily.cz;
 • organizace aukcí za účelem prodeje spoluvlastnického podílu;
 • ocenění nemovité věci/spoluvlastnického podílu;
 • právní a další služby

Pokud mezi Uživatelem a společností Realitka na Podíly s.r.o. nebo osobou ze skupiny realitkanapodily.cz vznikne na základě objednávky Služby dle smlouva anebo jiný právní vztah předvídaný těmito OP (dále také jen „Smlouva“), řídí se tato Smlouva i těmito Obchodními podmínkami, ceníkem dostupným na realitkanapodily.cz a příslušnými zvláštními obchodními podmínkami, pokud jsou pro tuto službu zveřejněny.

III. Registrace 

Uživatel je oprávněn si zaregistrovat na serveru realitkanapodily.cz uživatelský účet za účelem objednávání Služeb a dále realizace činností s využívanými službami spojených.

Uživatel si registruje bezplatný uživatelský účet tak, že na serveru realitkanapodily.cz vyplní registrační údaje, přičemž povinnými údaji jsou u fyzických osob zejména typ uživatele, jméno, příjmení, telefonní číslo; u právnických osob zejména typ uživatele, IČO, název, typ právnické osoby, adresu pro doručování, jméno zástupce, příjmení, telefonní číslo a přístupové údaje.

S registrací a založením účtu Uživatel současně souhlasí s těmito OP, prohlašuje, že byl seznámen se Zásadami zpracování osobních údajů.

Dokončení registrace proběhne zasláním potvrzení na adresu elektronické pošty Uživatele, kterou zadal při registraci. Kontaktní údaje vyplněné Uživatelem při registraci budou zveřejněny na serveru realitkanapodily.cz jen se souhlasem Uživatele.

Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněné osobní údaje je možné užít pouze a jen pro účely jednání spojeného se Službami a směřujícího k uzavření příslušné smlouvy spojené se Službami (resp. inzerovanými nemovitými věcmi/spoluvlastnickými podíly), a dále pro naplnění účelu, který je obsahem dané Služby.

Uživatel je povinen udržovat své údaje aktuální a v případě jejich změny provést bez zbytečného odkladu i změnu ve svém účtu Uživatele, má se tak za to, že údaje uvedené Uživatelem jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese Uživatel.

Přístup k účtu Uživatele je zabezpečen přístupovými údaji. Uživatel je povinen uchovávat své přístupové údaje do rozhraní v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám, v případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, byť i z nedbalosti, nese odpovědnost za případné zneužití svého uživatelského účtu nebo za zneužití svých přístupových údajů tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní jednání, a rovněž nese veškeré riziko smluvních sankcí uplatňovaných ze strany realitkanapodily.cz. Realitkanapodily.cz nebude odpovědný za jakékoliv právní nároky třetích osob, které vzniknou na základě zveřejnění údajů zadaných Uživatelem.

Uživatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou v České republice.

Uživatel je srozuměn se skutečností, že jeho účet na realitkanapodily.cz nemusí být vždy dostupný s ohledem na nutnou údržbu serveru realitkanapodily.cz.

realitkanapodily.cz si vyhrazuje právo odstranit údaje Uživatele pokud jsou tyto v rozporu s právním řádem České republiky; v rozporu s dobrými mravy či ohrožují veřejný pořádek svým obsahem odporují oprávněným zájmům serveru realitkanapodily.cz.

Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého účtu, a to písemně / prostřednictvím emailové korespondence na adrese info@realitkanapodily.cz

Realitkanapodily.cz je oprávněn zrušit účet Uživatele, a to v případě, kdy Uživatel účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok nebo v případě porušení povinností Uživatele vyplývající z těchto OP nebo příslušných právních předpisů.

IV. Objednávka inzerce

Objednávku inzerce provede Uživatel v rámci svého účtu, pro zveřejnění inzerce je tak nutná registrace Uživatele.

Po přihlášení nebo registraci Uživatel na realitkanapodily.cz klikne na „Vložit inzerát“, doplní obsah svého inzerátu, následně se mu zobrazí ceník s jednotlivými balíčky inzerce. Jednotlivé balíčky a jejich obsah je uveden na stránce www.realitkanapodily.cz/cenik.

Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „Vytvořit inzerát“ je návrhem Uživatele na uzavření smlouvy o inzerci.

Před odesláním objednávky inzerce (stisknutí tlačítka „Vytvořit inzerát“) inzerce může Uživatel měnit údaje, které do Objednávky inzerce vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele objednávku zkontrolovat a opravit možné chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky inzerce.

Po dokončení objednávky inzerce je Uživatel přesměrován na stránku obsahující informace potřebné k zaplacení ceny inzerce. Až v okamžiku zaplacení ceny inzerce je smlouva o inzerci uzavřena a inzerát je aktivován, tj. je umístěn ve veřejné části serveru realitkanapodily.cz.

realitkanapodily.cz potvrdí, že objednávku inzerce obdržel na emailovou adresu Uživatele zadanou v objednávce. Po dokončení objednávky inzerce je Objednatel přesměrován na stránku obsahující informace potřebné k zaplacení ceny inzerce.

Uživatel uzavřením smlouvy o inzerci výslovně souhlasí s tím, aby mu bylo poskytováno jím požadované plnění před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku. Uživatel z tohoto důvodu dle konkrétního plnění (i) nemůže v souladu s ust. § 1837 písm. d), resp. l) občanského zákoníku od Smlouvy o inzerci odstoupit podle § 1829 občanského zákoníku; nebo (ii) v případě odstoupení mu bude vrácena pouze poměrná část ceny inzerce.

Nejkratší doba inzerce činí 1 kalendářní měsíc. 

Cena za inzerci se dále řídí platným ceníkem, který je umístěn na webové adrese www.realitkanapodily.cz/cenik.

Portapodilu.cz je oprávněn jednostranně změnit ceník a cenu za inzerci až o 50 % (nahoru či dolů) v daném kalendářním roce, aniž by z tohoto důvodu Uživateli vzniklo právo na odstoupení od smlouvy.

Změny budou oznámeny prostřednictvím e-mailové zprávy, a to minimálně 15 dnů před účinností změny. Jestliže Uživatel nebude se změnami souhlasit, je oprávněn takové změny odmítnout, tyto podmínky vypovědět a ukončit užívání služby.

Údaje a data zadává Uživatel na realitkanapodily.cz vždy na vlastní náklady, je oprávněn své údaje a data uváděna v inzerátu upravovat a aktualizovat. Uživatel je oprávněn rovněž zadaná data smazat nebo požádat o zrušení zadaného inzerátu písemně na elektronické adrese info@realitkanapodily.cz

Není však přípustné inzeráty mazat a opětovně znovu nahrávat za účelem jejich posunu na začátek výchozího výpisu. Uživatel není oprávněn uvádět do fotografií v inzerátu žádné textové či jiné informace s výjimkou vodoznaku.

V. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel se zavazuje zveřejňovat na serveru realitkanapodily.cz pouze pravdivé a nezkreslené údaje, které nejsou zavádějící ani jinak závadné a neporušují práva třetích osob. V případě zveřejnění dat Uživatel se má za to, že jsou pravdivé a správné, případnou odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese výlučně Uživatel, rovněž tak za případnou újmu způsobenou zveřejněním inzerátu či jeho obsahu třetím osobám

V případě zjištění porušení povinností Uživatele bude Uživatel vyzván k nápravě a realitkanapodily.cz si rovněž v případě podstatného porušení povinností Uživatele vyhrazuje pozastavit či ukončit aktivity Uživatele na realitkanapodily.cz, a to bez nároku na vrácení již uhrazené ceny inzerce.

Uživatel si je vědom, že jím určené údaje ke zveřejnění jsou veřejně dostupné na internetu a souhlasí s tím, že jím zveřejněné údaje mohou být zveřejněny rovněž v propagačních materiálech realitkanapodily.cz.

VI. Licenční ujednání

Uživatel prohlašuje, že pokud zveřejňuje na realitkanapodily.cz obsah, který je, byť i částečně, předmětem práv duševního vlastnictví, je vlastníkem těchto práv nebo je vykonavatelem souvisejících majetkových práv nebo je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k užití předmětu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění závazků ze smlouvy o inzerci.

Uživatel v případě, že je zveřejněním obsahu uděluje realitkanapodily.cz oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro zajištění inzerce a také v rozsahu pro propagační účely realitkanapodily.cz, a to bezúplatně.

V případě porušení těchto povinností Uživatele si realitkanapodily.cz vyhrazuje pozastavit či ukončit aktivity Uživatele na realitkanapodily.cz, a to bez jakékoli náhrady.

VII. Platební podmínky

Realitkanapodily.cz obsahuje u jednotlivých možností a informací o inzerci i údaj o ceně. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Cenu inzerce může Uživatel uhradit následujícími způsoby:

 • platební kartou prostřednictvím internetové platební brány;
 • online platebními metodami Google Pay a Apple pay.

Způsob platby si zvolí Uživatel při objednávání inzerce. Zvolený způsob úhrady je možné i po odeslání objednávky inzerce změnit.

Závazek Uživatele uhradit cenu inzerce je splněn okamžikem připsání příslušné částky na uvedený účet realitkanapodily.cz.

Daňový doklad je Uživateli vygenerován a zaslán bezodkladně po úhradě ceny.

Výše uvedeným není omezena možnost uzavřít sjednat mezi Uživatelem a realitkanapodily.cz individuální podmínky.

VIII. Nároky z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Vady a chyby v inzerci nezaviněné Uživatelem lze oznámit emailem na info@realitkanapodily.cz.

Je-li vada odstranitelná, může Uživatel požadovat opravu, doplnění nebo přiměřenou slevu z uhrazené ceny. Nelze-li vadu odstranit a z důvodu vady plnění řádně užívat, může Uživatel odstoupit od uzavřené smlouvy nebo se domáhat přiměřené slevy z uhrazených služeb.

Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

IX. Ochrana osobních údajů

Realitkanapodily.cz se zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se Zásadami zpracování osobních údajů realitkanapodily.cz

Předávání údajů

V případě využití služby výkupu podílu a udělení souhlasu Objednatele prostřednictvím webového portálu realitkanapodily.cz k předání údajů Objednatele společnosti MI Estate s.r.o., souhlasí Objednatel s tím, že poskytovatel Realitka na Podíly s.r.o. je oprávněn předat osobní údaje, které mu byly za tímto účelem výkupu podílu sděleny, této společnosti.

Tento souhlas se Objednatelem uděluje na dobu dvou (2) let ode dne jeho udělení. Po tuto dobu mohou být osobní údaje Objednatele shora uvedeným způsobem zpracovávány.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je souhlas Objednatele a ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

X. Závěrečná ujednání

Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřených smluv o inzerci mezi Uživatelem a realitkanapodily.cz

Dojde-li mezi stranami Smlouvy o inzerci ke sporu, má Uživatel, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

Tyto Obchodní podmínky inzerce nabývají účinnosti dne 1. 9. 2022.

Chcete prodat svůj podíl na nemovitosti?

Můžeme vám pomoci s jeho prodejem